Close
Skip to content

<< Viden og vejledning

Sådan bruger du cirkulær værdikædeanalyse til grøn omstilling

green_change_logo_rgb
Optimering gennem cirkulær værdikædeanalyse Flere og flere danske virksomheder oplever, at de møder krav eller forventninger til grøn omstilling i flere led af deres værdikæde og forretning.

Illustration: Colourbox

Cirkulær værdikædeanalyse er en metode til at få overblik over mulighederne for grøn forretningsudvikling. Alle virksomheder bør indtænke cirkulære værdikæder i deres forretningsplan, hvis de ønsker at være konkurrencedygtige i fremtiden. Læs her, hvordan det hænger sammen og hvordan du griber cirkulær værdikædeanalyse an.

Cirkulære værdikædeanalyser giver din virksomhed overblik over mulighederne for at forbedre værdikæder i en cirkulær retning.

I en cirkulær værdikæde tilstræber man at få ressourcerne, fx materialer, affald og energi, tilbage i et kredsløb. Fx affald og restprodukter udnyttes i anden produktion. Og overskudsvarme bliver ledt hen, hvor andre kan udnytte den.

I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at få ressourcer tilbage i et kredsløb, søger man i den cirkulære værdikædeanalyse efter muligheder for at reducere behovet. Det kan fx være behovet for at bruge diresel ved transport. 

Med analyser, som fokuserer på cirkulær værdikæde, kan din virksomhed kort fortalt se sit eget nuværende forbrug af ressourcer og energi, udledning af CO2, generering af affald, og de udgifter, der er forbundet med det.

På den baggrund kan I lægge strategier for konkrete tiltag til cirkulær omstilling. Og når I har implementeret tiltag, kan I beregne gevinsterne.

I fire trin får du en introduktion til, hvordan du kan arbejde med cirkulær værdikædeanalyse.

1. Analyser virksomhedens ni aktivitetsområder

2. Afdæk potentiale for kredsløb og reduktion

3. Beregn økonomien i de cirkulære faktorer i dag

4. Identificer nye muligheder

 

 

1. Analyser virksomhedens ni aktivitetsområder

Cirkulær værdikædeanalyse tager udgangspunkt i den traditionelle værdikæde, som Michael Porter har illustreret med ni aktivitetsområder, hvoraf fem er primære aktiviteter og fire er aktivitetsområder, der støtter de primære.

På modellen nedenfor kan du se de ni aktivitetsområder.

For at lave en fuld analyse af din virksomhed, skal du kortlægge alle ni aktivitetsområder.

Cirkulær værdikædeanalyse_3

Kilde: Porters værdikædemodel er beskrevet i: Porter, Michael E.: Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press. 1985.

 

Både interne processer og forhold i din virksomhed og det eksterne flow i forbindelse med produkter, services mv. som I leverer eller modtager, kan udsættes for en cirkulær værdikædeanalyse.

Et eksternt flow kan kigge bagud i værdikæden på processer, der foregår hos din virksomheds leverandører, eller fremad på processer hos jeres kunder.

En kortlægning af den samlede virksomhed er i sagens natur i for de fleste en stor og kompleks opgave.

Den cirkulære værdikædeanalyse kan da også sagtens splittes op i mange mindre dele, fx en proces, et enkelt aktivitetsområde eller udvalgte aktiviteter inden for et aktivitetsområde.

 

2. Afdæk forhold der rummer potentiale for kredsløb

Cirkulær værdikædeanalyse fokuserer på at afdække forhold, der rummer potentiale for at ressourcerne kan gå tilbage i et kredsløb eller kan reduceres, hvis de ikke kan gå ind i et kredsløb.

Det drejer sig om
al den energi, der forbruges (fx el, varme og brændstof til transport), affaldsmængder og -typer, der genereres og CO2-udledningen i aktivitetsområdets processer.

Gennemgå hver enkelt aktivitet, og identificer de cirkulære faktorer:

  • forbrug af ressourcer/materialer/råvarer
  • forbrug af energi
  • udledning af CO2
  • generering af affald.

Noter de konkrete mængder, tons, liter diesel osv.

 

3. Beregn økonomien i de cirkulære faktorer

Kortlæg alle udgifter og eventuelle indtægter, der er knyttet til hver enkelt faktor, og den økonomi, der er bundet i de cirkulære faktorer i dag.

Vær opmærksom på, at der kan være flere relevante forhold i en enkelt faktor.

Affald kan måske splittes op i fraktioner og underkategorier så som forskellige typer af plast, træ osv. Hvor der kan være udgifter til afhændelse af nogle dele af affaldet, kan der være indtægter ved salg af andre fraktioner.

Beregn nu økonomien for de cirkulære faktorer, hvis I omlægger og reducerer jeres forbrug på de givne punkter.

Med de økonomiske beregninger kan I se, hvilke ændringer, der umiddelbart kan give økonomiske gevinster, og hvor der kan være øgede udgifter.

 

4. Identificer nye muligheder

Med kortlægningen fremkommer et aktuelt billede af hvor de cirkulære potentialer befinder sig. På dette grundlag kan I nu udpege områder, hvor der kan være mulighed for at optimere processer, mindske forbrug og spild osv., hvor der er særligt vigtigt at sætte ind eller særligt gunstige muligheder for økonomiske gevinster.

Det kan være, jeres afdækning peger på et behov for investering, fx i ny teknologi eller i ændring af processer.

Med kortlægningen har I nem adgang til at regne på, hvilke investeringer, der kan betale sig, og hvor der kan være fortjenester andre steder, der kan dække nogle af investeringsudgifterne.

Alle virksomheder bør tænke cirkulært i fremtiden

Alle virksomheder skal indtænke cirkulære værdikæder i deres forretningsplan, hvis de ønsker at være konkurrencedygtige i fremtiden.

Omlægning fra lineær til cirkulær økonomi er en nødvendig opgave. Ny lovgivning baseret på bl.a. regeringens handlingsplan for cirkulær økonomi med udvidede krav til affaldshåndtering i den nyeste affaldsbekendtgørelse, det udvidede producentansvar for emballage og CO2-afgifter.

Læs her om de krav, som ny, grøn lovgivning har til virksomheder

Cirkulære værdikædeanalyser sikrer, at virksomheden får øje på alle udfordringer og forbedringsmuligheder. Samtidigt hjælper det til at identificere nye forretningspotentialer og indtægtsmuligheder.

Projekt Green Change Zealand er støttet af: