Close
Skip to content

Om Ressource City

Omdrejningspunkt for virksomheders grønne omstilling

I Ressource City har vi fokus på at hjælpe virksomhederne i Næstved Kommune med den grønne omstilling. Vi arbejder på at styrke virksomhedernes kompetencer, så de kan håndtere de mange nye krav og drage fordel af de mange nye muligheder.

Ressource City omsætter viden om grøn omstilling til værdi for virksomheder i Næstved Kommune. Gennem regionale, nationale og internationale netværk inden for cirkulær økonomi opnår vi adgang til viden og erfaringer, som vi anvender i vores arbejde med Næstved-virksomhederne.

Vi har et stort netværk af lokale samarbejdspartnere, og vi arbejder for at styrke samarbejde og vidensdeling mellem virksomhederne med henblik på at fremme cirkulær økonomi. På denne måde er Ressource City omdrejningspunkt for grøn omstilling i Næstved kommune.

Sådan arbejder vi i Ressource City

Virksomhedsforløb og kompetenceudvikling

Ressource City arbejder ud fra et princip om at møde virksomhederne på det niveau, den enkelte virksomhed befinder sig på hvad angår motivation for grøn omstilling. Ressource City identificerer virksomhedens individuelle muligheder og behov fra et grønt omstillingsperspektiv, og inspirerer og vejleder derfra til, hvordan virksomheden kommer videre.

Med Ressource Citys arbejde med energi- og ressourceoptimering i virksomheder, bidrager Ressource City til Næstved Kommunes DK-2020 arbejde. Samtidigt fungerer Ressource City som tovholder i forhold til at formidle handlinger, forslag og ideer fra virksomheder til initiativer, der kan reducere CO2-udledninger.

Netværk og samarbejde

Gennem netværk oplever Ressource City gensidig videns- og erfaringsudveksling  samt initiativer til nye, frugtbare samarbejder til fordel for  virksomheder i Næstved Kommune. I netværk og samarbejder styrker Ressource City desuden fortællingen om Næstved Kommune og virksomhederne i kommunen som førende inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi.

Ressource City arbejder aktivt med at fremme grøn omstilling og cirkulær økonomi ved at matche Næstvedvirksomheder med potentielle samarbejdspartnere (kunder, leverandører og aftagere).

Vidensindsamling og vidensdeling

Ressource City holder sig ajour med den nyeste viden gennem bl.a. projektdeltagelse, partnerskaber og andre samarbejder samt videns- og informationssøgning, eksterne fagarrangementer mv.

Ud over at stille viden til rådighed for Næstved Kommunes virksomheder er Ressource City også videns- og samarbejdspartner med bl.a. Næstved Erhverv, WE BUILD DENMARK, Erhvervshus Sjælland, Zealand, Energibyen Skive, Kalundborg Symbiose og RUC. Internt i Næstved Kommunes administration er Ressource City videnspartner, og understøtter de øvrige centre i deres arbejde med grøn omstilling.

Projekter har central rolle

En central rolle i Ressource Citys arbejde er projekter. Det er såvel projekter, Ressource City deltager i, som eksterne projekter, virksomheder har mulighed for at deltage i eller søge om tilskud fra.

Gennem projekter videreformidler Ressource City sin viden i et større forum samt indsamler ny viden og erfaring, og bidrager til at Næstved kan være førende på cirkulær økonomi og grøn omstilling i SMV´er.

Ressource Citys projektdeltagelse kan komme virksomhederne direkte og indirekte til gavn. Projekter vil ofte give virksomhederne:

  • kompetenceudvikling til grøn omstilling, fx hvordan man udarbejder klimaregnskaber,
  • hjælp til udvikling af grønne forretningskoncepter og udvikling og test af nye produkter og services
  • økonomisk tilskud til maskiner, udstyr, test og private rådgivere.

Ny viden, metoder og erfaringer, Ressource City tilegner sig gennem projekter vil til stadighed bruges til at udvikle og optimere tilbud og bistand til virksomheder.

Læs mere om igangværende og afsluttede projekter her

 

Årstema 2023: Erhvervsaffald

I 2023 sætter Ressource City et særligt fokus på erhvervsaffald. Fra 1. januar 2023 øges kravene til virksomhedernes affaldssortering, hvilket forpligter virksomhederne til at sortere affald i de samme 10  fraktioner, som borgerne i Næstved har sorteret i siden 2021.

Målet med fokusset er, at virksomhederne får styrket deres kompetencer i at håndtere affaldet og bliver i stand til at identificere forretningsmuligheder i affald. Det vil ske ved at indtænke affald og affaldssortering, hvor det er relevant i de forskellige tilbud, der gives til virksomhederne i Næstved Kommune. Eksempelvis ved at vejlede i, hvordan virksomheder kan sortere, så affaldet kan genbruges direkte eller genanvendes med mindst mulig forarbejdning.

Ressource City har en bred affaldsviden og vil i løbet af året arbejde særligt på at øge denne viden, bl.a. ved at udnytte de tætte relationer til affaldsmyndigheden i Næstved Kommune og i AffaldPlus.

Strategi 2023-2026

Ressource Citys strategi 2023-26 understøtter Næstved Byråds vision om at være ledende på cirkulær økonomi.

 
 

 

Verdensmål

Ressource Citys arbejde taler ind i FNs verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 7, 9, 12, 13 og 17.

Verdensmaal-ikon-07
Verdensmaal-ikon-09
Verdensmaal-ikon-12
Verdensmaal-ikon-13
Verdensmaal-ikon-17

Vil du være en del af netværket?